Contributiereglement - RKSV Prinses Irene Nistelrode - Voetbal & Korfbal

Contributiereglement

Artikel 1 – Aanmelden lidmaatschap
1. RKSV Prinses Irene (de vereniging) kent een aanmeldformulier dat te vinden is op de website van de vereniging: www.rksvprinsesirene.nl onder Algemeen/Ledenadministratie/.....;
2. Men kan uitsluitend lid worden door het volledig ingevulde te mailen naar de ledenadministratie. Het lidmaatschap gaat in op de dag waarop de ledenadministratie het aanmeldingsformulier heeft ontvangen, tenzij het nieuwe lid met de ledenadministratie een andere ingangsdatum is overeengekomen;
3. Vanaf de datum van aanmelding is het lid contributie verschuldigd. Voor diegenen die gedurende het seizoen lid worden geldt de contributieregeling, zoals hierna vermeld: 1 juli – 1 januari: 0% korting, aanmelding 1 januari – 30 juni: 40% korting;

Artikel 2 – Wijzigingen gegevens lid
Leden zijn verplicht wijzigingen van hun adresgegevens of overige gegevens aan de ledenadministratie door te geven. Wijzigingen kunnen worden doorgegeven met behulp van het wijzigingsformulier op de website van de vereniging: onder Algemeen/Lid worden/...... Eventuele kosten die door de vereniging moeten worden gemaakt om gewijzigde gegevens te achterhalen, kunnen op de leden worden verhaald.

Artikel 3 – Vaststelling Contributie
De contributie wordt jaarlijks door de algemene ledenvergadering van de vereniging vastgesteld.

Artikel 4 – Wijze van betaling
1. Leden die lid worden kunnen uitsluitend hun contributie via automatische incasso voldoen tenzij dit niet mogelijk is. Betaling via automatische incasso wordt in 2 termijnen automatisch afgeschreven;
2. Nieuwe leden dienen gelijktijdig met hun aanmelding de vereniging te machtigen om contributie middels automatische incasso te incasseren.
3. Omstreeks 31 augustus en 31 januari zal de automatische incasso worden afgeschreven. Leden die een machtiging hebben afgegeven voor automatische incasso dienen zorg te dragen voor voldoende saldo op de rekening waarvan de contributiegelden worden afgeschreven.
4. De leden welke in het verleden geen automatische incasso hebben afgegeven ontvangen op 15 augustus een nota. Zij zijn de jaarcontributie ineens verschuldigd. Voor het betalen met een nota wordt een toeslag van € 5,00 in rekening gebracht. De vervaldatum wordt gesteld op 14 dagen na de verzenddatum. Hierna kan de invorderingsprocedure conform artikel 6 gestart worden.
5. Leden die niet in staat zijn hun contributie in de genoemde termijnen te kunnen voldoen kunnen voor 31 augustus bij de ledenadministratie en/of de voorzitter van de senioren -, jeugd – of korfbalcommissie een verzoek tot een gespreide betaling in dienen. De ledenadministratie en/of de voorzitter van de commissie zal het verzoek beoordelen en met de indiener afspraken maken.

Artikel 5 – Opzegging lidmaatschap
1. Opzegging van het lidmaatschap van de vereniging dient uiterlijk 1 juni van het lopende seizoen te geschieden.
2. Opzegging kan uitsluitend via het formulier afmelden lidmaatschap. Dit formulier is te vinden op onze website onder Algemeen/Lid worden/Afmelden lidmaatschap. Uiterlijk 1 augustus verzendt de ledenadministratie een bevestiging van de opzegging. Bij geschillen omtrent de beëindiging van het lidmaatschap kan slechts de door de ledenadministratie verzonden bevestiging het lid tot bewijs van daadwerkelijk opzegging dienen.
3. Bij opzegging na 1 juni gaat de opzegging pas aan het einde van het nieuwe seizoen in en is men derhalve voor nieuwe seizoen de volledige contributie verschuldigd.
4. Een overschrijving van het voetbal naar het korfbal of van het korfbal naar het voetbal dient voor 1 juni te zijn aangevraagd. Een latere overschrijving wordt niet geaccepteerd. Het lid wordt dan geacht lid te blijven van het voetbal en/of korfbal.

Artikel 6 – Te late betaling
1. In geval van te late betaling is het lid zonder nadere aanmaning of ingebrekestelling in verzuim en uit dien hoofde een boete van € 10,00 verschuldigd.
2. Indien de contributie na de 1e aanmaning niet binnen 14 dagen is voldaan wordt het lid met onmiddellijke ingang door het clubmanagement van de vereniging geschorst. Deze leden zijn pas speelgerechtigd wanneer zij hun betalingsverplichting, inclusief eventuele verhoging door boete, rente en incassokosten, hebben voldaan.
3. Leden die binnen 14 dagen na de 2e aanmaning nog steeds niet aan hun contributieverplichtingen hebben voldaan kunnen tot royement worden voorgedragen aan het bestuur van de vereniging. Hun lidmaatschap eindigt aan het einde van het voetbalseizoen, derhalve blijft de contributie, inclusief eventuele verhoging door boete en rente en incassokosten, verschuldigd.
4. Royementen door de vereniging zullen aan de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond of Koninklijke Nederlandse Korfbal Vereniging worden gemeld. 5. Het bestuur van de vereniging kan de vordering uit handen geven. In dat geval komen voorts de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten volledig voor rekening van het lid.
6. Zolang niet aan de verplichtingen is voldaan zal de vereniging niet meewerken aan een overschrijving naar een andere verenging.

Artikel 7 – Hardheidsclausule
Restitutie van de contributie wordt niet verleend, tenzij in zeer bijzondere gevallen om zwaarwegende redenen, zulks ter beoordeling van het clubmanagement van de vereniging. Als algemene lijn zal worden gehouden dat indien spelers het gehele seizoen niet in staat zijn geweest te spelen en te trainen zij aan het einde van het seizoen 50% van de door hun betaalde contributie gerestitueerd krijgen. Leden dienen voor een restitutie een schriftelijk verzoek te richten aan de voorzitter van de senioren -, jeugd- of korfbalcommissie.

Artikel 8 – Ingangsdatum en wijziging
Dit reglement gaat in met ingang van 1 januari 2012.

Artikel 9 – Uitzonderingen
Behoudens de besluiten die door de algemene ledenvergadering worden genomen zijn de leden van het clubmanagement bevoegd in voorkomende gevallen van dit reglement af te wijken.
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!