Cookie beleid Prinses Irene

De website van Prinses Irene is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Huishoudelijk reglement

Artikel 1 - Algemene bepalingen

1. De vereniging genaamd R.K.S.V. Prinses Irene, hierna te noemen "de vereniging" is bij notariële akte opgericht op 5 augustus 1939 en is gevestigd te Nistelrode.
2. Het huishoudelijk reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de statuten van de vereniging, zoals deze laatstelijk zijn gewijzigd en geheel opnieuw vastgesteld bij notariële akte op 07 december 2013.

Artikel 2 – Leden
1. De vereniging bestaat uit: - junioren - senioren - leden van verdienste - ere-leden
2. Junioren zijn die leden die de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt.
3. Senioren zijn leden van achttien jaar en ouder.

Artikel 3 - Leden van verdienste en ereleden
1. Jaarlijks wordt een natuurlijk persoon vanwege zijn bijzondere verdienste jegens de vereniging benoemd tot Lid van Verdienste. De uitverkiezing geschiedt door een commissie bestaande uit de laatste vijf leden van Verdienste en het laatste erelid. Een benoeming kan alleen tot stand komen als sprake is van een unaniem besluit. De voorzitter van de vereniging is bij deze uitverkiezing aanwezig. Leden van verdienste hebben dezelfde rechten en plichten als leden.
2. Ereleden zijn natuurlijke personen, die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en op voordracht van het bestuur als zodanig door de algemene vergadering met tenminste 4/5 der geldig uitgebrachte stemmen zijn benoemd. Ereleden zijn vrijgesteld van contributie verplichtingen binnen de vereniging, zij hebben echter wel alle rechten van de leden. Met erelid wordt gelijkgesteld degene aan wie de titel "ere¬voorzitter" is verleend.
3. Degene die zich op het bestuurlijk vlak in buitengewone mate heeft ingezet voor de vereniging kan na het aftreden als voorzitter op voorstel van het bestuur tot erevoorzitter worden benoemd door de algemene vergadering met tenminste 4/5 der geldig uitgebrachte stemmen.

Artikel 4 - Het lidmaatschap/contributie
1. Het lidmaatschap wordt verkregen door een besluit tot toelating door de ledenadministratie namens het bestuur genomen. De ledenadministratie kan niet eigenmachtig iemand het lidmaatschap weigeren, alsdan beslist het bestuur over het al dan niet toelaten.
2. De richtlijnen voor het aan- of afmelden en betaling van contributie zijn vastgelegd in het contributiereglement. Dit contributiereglement is door de algemene ledenvergadering goedgekeurd en kan alleen met instemming van de algemene ledenvergadering worden gewijzigd.
 
Artikel 5 - Rechten en plichten van leden
Buiten de verplichtingen, geregeld in artikel 5 van de statuten, hebben alle leden de hierna te noemen rechten en plichten.
1. Bij toetreding als lid hebben zij het recht een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement te ontvangen.
2. Zij hebben het recht om deel te nemen aan trainingen en wedstrijden.
3. Leden vanaf 18 jaar hebben het recht om deel te nemen aan debatten en stemmingen in de ledenvergaderingen.
4. Zij hebben het recht van vrije toegang tot het voetbalterrein, voor het bijwonen van alle wedstrijden en bijeenkomsten, voor zover door het bestuur niet anders is bepaald.
5. Zij hebben het recht om voorstellen, klachten en wensen bij het bestuur in te dienen. Het bestuur is gehouden deze zo spoedig mogelijk te behandelen of te onderzoeken c.q. te doen behandelen of te doen onderzoeken en over het resultaat van de behandeling en/of het onderzoek bericht te geven aan het lid dat het voorstel, de klacht of de wens heeft ingediend.
6. Zij hebben de plicht de ledenadministratie in kennis te stellen van de verandering van hun adres.
7. Zij hebben de plicht tot tijdige betaling van de contributie.
8. Zij hebben de plicht tot naleving van de reglementen van de vereniging, alsmede van de door het bestuur of door het bestuur aangewezen commissies gegeven richtlijnen, benevens de voorschriften van de bonden.

Artikel 6 - Straffen
1. Straffen opgelegd door de bonden, waaronder begrepen die ten gevolge van een gele of rode kaart, dienen door de leden zelf te worden betaald.
2. Het clubmanagement is bevoegd om, met inachtneming van het beginsel van hoor en wederhoor, leden voor een bepaalde periode te schorsen en/of een taakstraf op te leggen.
3. Bij een beslissing als bedoeld in lid 2 van dit artikel heeft het desbetreffende lid een beroepsmogelijkheid bij het bestuur van de vereniging.
4. Het bestuur is bevoegd om, met inachtneming van het beginsel van hoor en wederhoor, het lidmaatschap van leden eenzijdig te beëindigen.
5. Bij een beslissing als bedoeld in lid 4 van dit artikel heeft het desbetreffende lid een beroepsmogelijkheid bij de Algemene Ledenvergadering van de vereniging. Dit beroep dient, binnen 6 maanden na de beëindiging van het lidmaatschap aanhangig te worden gemaakt bij de algemene ledenvergadering middels een aangetekend schrijven te richten aan de secretaris van de vereniging.

Artikel 7 – Clubkleuren
1. Het sporttenue van de vereniging kan bestaan uit de volgende kleuren: - Oranje shirt (minimaal 75%, de rest wit) - Broek/Rok wit effen - Sokken effen oranje voor voetbalteams, effen wit voor korfbalteams.

Artikel 8 - Het clubmanagement
1. Het clubmanagement bestaat uit de voorzitter van de vereniging, de voorzitter van de jeugdcommissie, de voorzitter van de seniorencommissie, en de voorzitter van de korfbalcommissie. Aan het clubmanagement overleg zijn ter ondersteuning van het management toegevoegd, de secretaris en de penningmeester van de vereniging.
2. In de vergaderingen van het clubmanagement hebben de secretaris en penningmeester geen formeel stemrecht. Zij hebben een adviesrecht. Als zij van mening zijn dat te weinig met hun adviezen wordt gedaan kunnen zij een bestuursvergadering bij elkaar roepen. In de bestuursvergadering zal dan een besluit over het advies worden genomen. Dit besluit is bindend.
3. De algemene leiding van zaken is bij het clubmanagement belegd. Zij zijn samen met de commissies verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid en zijn bevoegd de noodzakelijke beslissingen te nemen. In financiële zin is deze bevoegdheid beperkt. De bevoegdheid tot het doen van Investeringen en/of uitgaven > € 5.000,00 en het aangaan van verbintenissen met een looptijd van > 2 jaar ligt bij het algemeen bestuur.
4. Het clubmanagement is verantwoordelijk voor de arbeidsrechtelijke overeenkomsten. Uit dien hoofde kunnen zij medewerkers aannemen, ontslaan en schorsen.
5. Het clubmanagement neemt besluiten op basis van consensus. Als geen consensus mogelijk is dan zal het besluit aan het bestuur worden voorgelegd.

Artikel 9 - Bestuur
Taken verantwoordelijkheden en bevoegdheden staan in de staten opgenomen.
 
Artikel 10 - Overige commissies
1. Behoudens de algemene vergadering kan het bestuur (sub)-commissies instellen.
2. Er zijn tenminste 3 vaste commissies, te weten: 1. jeugdcommissie 2. seniorencommissie 3. korfbalcommissie
3. De benoeming tot lid van een commissie geschiedt, behoudens tussentijds bedanken, voor één jaar of tot de opdracht is volbracht of ingetrokken.
4. De commissie is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid voorzover dit door het clubmanagement of het bestuur naar de commissie is gedelegeerd. Wijzigingen in het beleid worden aan het clubmanagement voorgelegd waarna het clubmanagement deze voor de besluitvorming naar het bestuur zal doorleiden.
5. Elke commissie vergadert tenminste één keer per kalenderjaar. Van elk overleg wordt een verslag gemaakt die ook naar de leden van het clubmanagement wordt doorgeleid.
6. Een commissie vergadert zo dikwijls de voorzitter of tenminste twee leden van de commissie dit wenselijk achten.
7. Een commissie is verantwoording schuldig aan het orgaan dat de desbetreffende commissie heeft ingesteld.

Artikel 11 - Bestuursverkiezing
1. Ieder bestuurslid heeft een zittingsperiode van 3 jaar. Na deze 3 jaar kan dit lid terstond herkozen worden door de algemene vergadering. Er wordt gewerkt volgens een vast rooster van aftreden. Het rooster voorziet erin dat de voorzitter en penningmeester of de voorzitter en secretaris nooit gelijktijdig aftreden.
2. De namen van de aftredende bestuursleden, alsmede van de door het bestuur gestelde kandidaten dienen gepubliceerd te worden in de agenda van de jaarlijkse vergadering waarin de bestuursverkiezing aan de orde is. In deze agenda dient tevens de mogelijkheid tot kandidaatstelling door stemgerechtigde leden van de vereniging geopend te worden, met vermelding van de daaraan verbonden procedure.
3. Een kandidaatstelling door stemgerechtigde leden dient schriftelijk bij de secretaris aangemeld en ondertekend te worden door tenminste tien stemgerechtigde leden en dient vergezeld te gaan van een ondertekende bereidheidsverklaring van de desbetreffende kandidaat.

Artikel 12 - Kascommissie
1. Conform artikel 12 van de statuten worden door de algemene ledenvergadering de leden van de kascommissie benoemd.
2. De kascommissie bestaat uit drie leden. Jaarlijks treedt een van deze leden af. Een kascommissielid heeft een zittingsperiode van maximaal 3 jaar.
3. De kascommissie houdt toezicht op het beheer van de penningmeester, zij is gehouden tenminste éénmaal per jaar de kas de saldi, de boeken en bescheiden van de penningmeester na te zien. Van de uitkomst van dit onderzoek wordt verslag uitgebracht aan de algemene vergadering.
4. Indien de kascommissie termen aanwezig acht om de penningmeester te dechargeren zal zij een betreffend voorstel doen aan de algemene vergadering. De kascommissie is bevoegd aan het bestuur voorstellen betreffende het financiële beheer te doen.

Artikel 13 - Gebouwen van de vereniging
1. De vereniging draagt generlei verantwoordelijkheid voor de eigendommen van welke aard ook, van leden en derden in de gebouwen aanwezig.
2. Het clubhuis is gedurende door het bestuur aan te wijzen uren voor de leden toegankelijk. Van deze regeling wordt aan de leden mededeling gedaan.
3. Het bestuur is bevoegd, één of meer voor gebruik van de leden bestemde lokalen van de vereniging, voor bijzondere doeleinden te reserveren. Bij gebruikmaking van deze bevoegdheid geschiedt daarvan tijdige mededeling aan de leden.

Artikel 14 - Wedstrijden
1. De spelers zullen op een door de commissies te bepalen wijze van hun opstelling en indeling in een van de teams in kennis worden gesteld. Bij verhindering is iedere speler verplicht tenminste 24 uur van tevoren dit onder opgaaf van reden te melden aan de leider en/of aanvoerder van het desbetreffende team.
2. Bij de eerste maal niet opkomen zonder afmelding volgt automatisch een uitsluiting van twee wedstrijden. Bij herhaling wordt dit doorgeleid naar het clubmanagement die dan een straf zal opleggen.
3. Bij wedstrijden zal zo mogelijk ieder team vergezeld zijn van een leider, aan te wijzen door de commissies. De leider is de eerst verantwoordelijke voor het gebeuren rond de wedstrijd. Hij rapporteert onregelmatigheden aan de commissies.
4. Leden die aan wedstrijden deelnemen dienen in de voorgeschreven kleding te verschijnen.
5. De spelers van een team zijn in beginsel gehouden tijdens wedstrijden te handelen volgens de aanwijzing van de aanvoerder en de leider.
6. De commissies is bevoegd namens de vereniging wedstrijden uit te schrijven en de vereniging te doen inschrijven als deelneemster aan door andere personen georganiseerde wedstrijden, waarvoor door de bonden toestemming is verleend.

Artikel 15 - Aansprakelijkheid van de leden
1. Ieder der leden is aansprakelijk voor de door hem aan de eigendommen van de vereniging aangerichte schade. Elke geconstateerde schade wordt geacht veroorzaakt te zijn door hem of hen die de betreffende zaak het laatst heeft of hebben gebruikt, indien en voor zover het tegendeel niet door de betrokkene(n) wordt aangetoond.

Artikel 16 - Representatie
1. Representatie richtlijnen zijn door het bestuur in het representatiereglement vastgelegd.

Artikel 17 - Sponsoring
1. Van de sponsormogelijkheden zijn door het bestuur de algemene uitgangspunten vastgelegd. De sponsorcommissie is primair verantwoordelijk voor het onderhouden van de contacten met de sponsoren. Alle overeenkomsten met sponsoren worden in contracten vastgelegd. Deze worden door de sponsorcommissie opgemaakt en bewaakt.
2. Voor de opmaak van nota’s en inning van de sponsorgelden wordt de sponsorcommissie door de penningmeester ondersteund. Als het sponsorverzoek niet in de algemene uitgangspunten is opgenomen dan zal dit verzoek aan het bestuur worden voorgelegd.

Artikel 18 - Wijziging van het huishoudelijk reglement
1. Het huishoudelijk reglement kan slechts gewijzigd worden door een besluit van de algemene vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van het huishoudelijk reglement zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet tenminste 14 dagen bedragen.
2. Tenminste 14 dagen voor de vergadering wordt gehouden, moet een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage gelegd worden tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden . Bovendien wordt de voorgestelde wijziging van het huishoudelijk reglement tenminste 14 dagen voor de vergadering op een voor ieder lid toegankelijke wijze kenbaar gemaakt.
3. Een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement behoeft tenminste 2/3 van de uitgebrachte geldige stemmen, in een vergadering waarin tenminste 2/3 van de leden aanwezig is. Indien dit quorum niet aanwezig is, wordt binnen 4 weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden waarin over dat voorstel, ongeacht het aantal aanwezige leden, een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement wordt genomen, mits met meerderheid van 2/3 van de uitgebrachte geldige stemmen.

Artikel 19 - Slotbepalingen
1. Ieder lid en verenigingsorgaan heeft zich te houden aan de bepalingen van dit reglement.
2. Na vaststelling van het reglement wordt zo spoedig mogelijk de tekst bekend gemaakt aan de leden. Dit huishoudelijk reglement en alle navolgende wijzigingen van dit reglement treden in werking 14 dagen na het verschijnen van een melding op de website waarin wordt vermeld dat ieder lid op een toegankelijke wijze het huishoudelijke reglement kan inzien. Aldus vastgesteld in de algemene vergadering van de vereniging de dato 17 januari 2013.
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!