Cookie beleid Prinses Irene

De website van Prinses Irene is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Statuten

Artikel 1 - Naam, zetel en rechtsbevoegdheid 
1. De vereniging is genaamd R.K.S.V. Prinses Irene, hierna te noemen: de vereniging. Zij heeft haar zetel in de gemeente Bernheze. 
2. De vereniging bezit volledige rechtsbevoegdheid. 
3. De vereniging is ingeschreven in het Verenigingsregister, dat gehouden wordt bij de Kamer van Koophandel Brabant kantoor Eindhoven. 

Artikel 2 - Duur 
1. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd. 
2. Het verenigingsjaar en het boekjaar lopen van 1 juli tot en met 30 juni. 
3. De vereniging is opgericht op 5 augustus 1939. 

Artikel 3 - Doel 
1. De vereniging heeft ten doel het doen beoefenen en het bevorderen van de voetbal- en korfbalsport. 
2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door: 
a. het lidmaatschap van de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB) en/of de Koninklijke Nederlandse Korfbal Verbond (KNKV), nader benoemd als de bonden; 
b. deel te nemen aan de door de bonden georganiseerde of goedgekeurde wedstrijden en evenementen; 
c. zelf evenementen op het gebied van de sport te organiseren; 
d. de benodigde accommodatie tot stand te brengen. 
e. de sportieve belangen van haar leden te behartigen; 
f. oefening van haar leden te verzorgen; 
g. bezettingsgraad te optimaliseren van de accommodatie; 
h. participatiegraad van de jeugd bij het beoefenen van de sport te stimuleren; 
i. oog te houden voor maatschappelijke betrokkenheid in relatie tot de sport; 
3. De vereniging mag geen winst onder haar leden verdelen. 

Artikel 4 - Lidmaatschap 
1. a. Leden zijn die natuurlijke personen, die door het bestuur als lid zijn toegelaten. 
b. Alle sportbeoefende leden en de daaraan gerelateerde kader en/of bestuursleden zijn tevens lid van de bonden. 
2. Ingeval van niet-toelating door het bestuur kan op verzoek van betrokkene de eerstvolgende algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten, zulks met inachtneming van het in lid 1 van dit artikel bepaalde. 
3. Op voorstel van het bestuur kan de algemene vergadering een lid wegens bijzondere verdiensten voor de vereniging het predikaat “erelid” verlenen. 
4. Het bestuur houdt een register bij waarin de namen, adressen en geboortedata van de leden zijn opgenomen. 

Artikel 5 - Rechten en verplichtingen 
1. De vereniging en de bonden kunnen, voor zover uit de statuten van de vereniging onderscheidenlijk van de bonden niet het tegendeel voortvloeit, ten behoeve van de leden rechten bedingen. De vereniging kan in een voorkomend geval ten behoeve van een lid nakoming van bedoelde rechten en schadevergoeding vorderen, tenzij het lid het bestuur onderscheidenlijk het bestuur van de bonden schriftelijk mededeelt het betreffende bestuur daartoe niet te machtigen. 
2. Het bestuur van de vereniging respectievelijk van de bonden kan in naam van de leden verplichtingen jegens derden aangaan. 
3. Voor zover van toepassing gelden de in de leden 1 en 2 van dit artikel bedoelde rechten en verplichtingen ook ten opzichte van de vereniging. 
4. De in de leden 1, 2 en 3 van dit artikel genoemde bevoegdheden worden uitgeoefend door het bestuur. 
5. De vereniging kan door een besluit van het bestuur, van de algemene vergadering of van een ander orgaan verplichtingen - al dan niet van financiële aard - aan de leden opleggen. 
6. De leden zijn verplicht zich jegens elkaar en jegens de vereniging te gedragen naar hetgeen door de redelijkheid en billijkheid wordt gevorderd. 
7. De leden zijn gehouden: 
a. de statuten en reglementen van de vereniging, alsmede de besluiten van het bestuur, van de algemene vergadering of van een ander orgaan van de vereniging na te leven; 
b. de statuten en reglementen van de betrokken bonden, de besluiten van een orgaan van de bonden, alsmede de van toepassing verklaarde wedstrijdbepalingen na te leven; 
c. de belangen van de vereniging niet te schaden. 

Artikel 6 - Straffen 
1. a. In het algemeen zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten, dat in strijd is met de wet, dan wel met de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging, of waardoor de belangen van de vereniging worden geschaad. 
b. Tevens zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten dat in strijd is met de wedstrijdbepalingen, alsmede met de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de bonden of waardoor de belangen van de bonden, dan wel van de sport in het algemeen worden geschaad. 
2. Daargelaten de bevoegdheid van de bonden om overtredingen, als bedoeld in lid 1 onder b te bestraffen, is het bestuur bevoegd om overtredingen te bestraffen. 
3. a. In geval van een overtreding, als bedoeld in lid 1, kunnen de volgende straffen worden opgelegd: 
1. berisping; 
2. schorsing; 
3. ontzetting uit het lidmaatschap (royement); 
4. ontzegging van het recht om één of meer in de straf genoemde functies voor een in de straf genoemde termijn uit te oefenen; 
5. geldboete. 
b. Het opleggen van een straf wordt medegedeeld aan het lid. 
4. Gedurende de periode dat een lid is geschorst, kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten niet worden uitgeoefend, met uitzondering van het recht om in beroep te gaan. 
5. a. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. 
b. Nadat het bestuur tot ontzetting heeft besloten, wordt het lid zo spoedig mogelijk door middel van een brief met bericht van ontvangst met opgave van redenen van het besluit in kennis gesteld. 
6. a. Tegen een door de vereniging opgelegde straf kan een lid van een op grond van lid 2 van dit artikel opgelegde straf binnen een maand na ontvangst van kennisgeving daarvan, in beroep worden gegaan bij het bestuur. 
b. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. 

Artikel 7 - Einde lidmaatschap 
1. Het lidmaatschap eindigt: 
a. door de dood van het lid, in welk geval het lidmaatschap niet vererft; 
b. door opzegging door het lid; 
c. door opzegging door de vereniging; 
d. door ontzetting uit het lidmaatschap, als bedoeld in artikel 6 lid 6; 
2. a. Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur. 
b. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur. 
3. De vereniging kan het lidmaatschap opzeggen: 
a. in de gevallen in de statuten genoemd; 
b. wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die de statuten aan het lidmaatschap stellen; 
c. wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren. 
4. a. Een lid kan het lidmaatschap opzeggen met inachtneming van het in dit artikel bepaalde. 
b. Een lid kan het lidmaatschap voorts met onmiddellijke ingang beëindigen: 
1. wanneer redelijkerwijs niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren; 
2. binnen een maand nadat een besluit, waarbij zijn rechten zijn beperkt of verplichtingen zijn verzwaard, hem is bekend geworden of medegedeeld, in welk geval het besluit alsdan niet op hem van toepassing is. Deze bevoegdheid tot opzegging komt het lid niet toe wanneer rechten en verplichtingen worden gewijzigd, die in de statuten nauwkeurig zijn omschreven, wijziging van geldelijke rechten en verplichtingen hieronder begrepen; 
3. lid 4b-2 is niet van toepassing bij verhoging van contributie. 
4. binnen een maand nadat hem een besluit is medegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm, tot fusie of tot splitsing. 
5. a. Opzegging van het lidmaatschap kan, onverminderd het onder b bepaalde, slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. Op deze termijn is de Algemene Termijnenwet niet van toepassing. 
b. In afwijking van het onder a bepaalde kan het lidmaatschap met onmiddellijke ingang worden beëindigd in de gevallen als genoemd in de leden 3 en 4 onder b en lid 6 van dit artikel. 
c. Een opzegging in strijd met het onder a bepaalde doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip, volgende op de datum waartegen was opgezegd. 
6. Indien een lid door de bonden uit het lidmaatschap is ontzet of op andere wijze is beëindigd, is het bestuur, na het onherroepelijk worden van deze ontzetting of beëindiging, verplicht het lidmaatschap van het desbetreffende lid met onmiddellijke ingang op te zeggen. 
7. Behoudens in geval van overlijden wordt enig gewezen lid dat heeft opgezegd, geacht nog lid te zijn tot ten hoogste het eind van het verenigingsjaar volgend op dat waarin werd opgezegd, zolang het lid niet heeft voldaan aan zijn geldelijke verplichtingen ten opzichte van de vereniging, of zolang enige andere aangelegenheid waarbij hij betrokken is niet is afgewikkeld, de tenuitvoerlegging van een opgelegde straf daarin begrepen. Gedurende deze periode kan de betrokkene geen recht uitoefenen, met uitzondering van het recht om binnen de gestelde termijn in beroep te gaan. 

Artikel 8 - Donateurs en overige lidmaatschappen 
1. De vereniging kent naast leden, donateurs en overige lidmaatschappen. 
2. Donateurs en overige lidmaatschappen zijn die natuurlijke of rechtspersonen die door het bestuur zijn toegelaten en die zich jegens de vereniging verplichten om jaarlijks een door het bestuur vastgestelde bijdrage te storten. 
3. Donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hen in of krachtens de statuten en/of reglementen zijn toegekend of opgelegd. 
4. De rechten of verplichtingen van donateurs kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage voor het lopende boekjaar voor het geheel verschuldigd blijft. 
5. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur. 
6. De in artikel 8, lid 1 benoemde personen hebben geen stemrecht. 

Artikel 9 - Bestuur 
1. a. Het bestuur bestaat uit tenminste drie meerderjarige personen die door de algemene vergadering uit de leden in functie worden benoemd. Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door de algemene vergadering 
2. Bestuursleden worden kandidaat gesteld door het bestuur of door tenminste tien leden, mist zij daarvan achtenveertig uur voor de vergadering schriftelijk, door die leden en door de kandida(a)ten getekend, kennis hebben gegeven aan de secretaris. 
3. Ieder bestuurslid wordt benoemd voor een periode van drie jaar en treedt af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Aftredende bestuursleden zijn terstond herbenoembaar. Wie in een tussentijdse vacature is benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in. 
4. In zijn eerste bestuursvergadering na een benoeming van bestuursleden, stelt het bestuur in onderling overleg de taken van de nieuw benoemde bestuursleden vast en doet hiervan aan de leden mededeling aan de leden. 
5. De vereniging kent minimaal de volgende geleding: 
1. Algemene leden vergadering 
2. Bestuur 
3. Clubmanagement 
4. Commissies 
6. Ieder bestuurslid is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak. Indien het een aangelegenheid betreft die tot de werkkring van twee of meer bestuursleden behoort, is ieder van hen geheel aansprakelijk ter zake van een tekortkoming, tenzij deze niet aan hem is te wijten en hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden. 
7. De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zij daartoe termen aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van tenminste twee derden van de uitgebrachte stemmen. Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn. 
8. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts: 
a. door het eindigen van het lidmaatschap; 
b. door bedanken. 

Artikel 10 - Bestuursbevoegdheid 
1. Behoudens beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging. 
2. Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht binnen 4 weken een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats(en) aan de orde komt. 
3. Het bestuur en/of clubmanagement is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taken te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur zijn ingesteld. 
4. Het bestuur is, na voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt. 

Artikel 11 - Vertegenwoordiging 
1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit. 
2. a. De vereniging wordt voorts in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter tezamen met een ander bestuurslid. 
b. Het bestuur is bevoegd aan anderen een schriftelijke volmacht te verlenen, op grond waarvan deze bevoegd zijn de vereniging in de volmacht omschreven gevallen te vertegenwoordigen. 
3. a. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging die aan het bestuur of aan bestuursleden toekomt, is onbeperkt en onvoorwaardelijk, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit. Een wettelijk toegelaten of voorgeschreven beperking van of voorwaarde voor de bevoegdheid tot vertegenwoordiging kan slechts door de vereniging worden ingeroepen. 
b. De uitsluiting, beperkingen en voorwaarden gelden mede voor de bevoegdheid tot vertegenwoordiging van de vereniging terzake van de in artikel 10 lid 5 bedoelde handelingen. 
4. De vereniging wordt op de vergaderingen van de bonden vertegenwoordigd door een daartoe door het bestuur aangewezen bestuurslid of een andere lid dat door het bestuur daartoe is aangewezen, die bevoegd is op die vergadering namens de vereniging en de leden aan de stemming deel te nemen. 

Artikel 12 - Rekening en verantwoording 
1. Het bestuur is verplicht tot het houden van zodanige aantekeningen omtrent de vermogenstoestand van de vereniging dat daaruit te allen tijde zijn rechten en verplichtingen kunnen worden gekend. 
2. a. Het bestuur brengt op de algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het boekjaar - behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering - een verslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de algemene vergadering over. 
b. De onder a bedoelde stukken worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris namens het hele bestuur. 
3. a. De algemene vergadering benoemt een kascommissie, bestaande uit drie leden en één plaatsvervangend lid, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. 
b. De leden worden benoemd voor de duur van drie jaar en treden volgens een op te maken rooster af. Zij zijn aansluitend slechts éénmaal herbenoembaar. 
c. De kascommissie onderzoekt de balans en de staat van baten en lasten en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit. 
4. Het bestuur is verplicht de kascommissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage in de boeken en de bescheiden van de vereniging te geven. 
5. Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en van de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot décharge voor alle handelingen, voor zover die uit de jaarstukken blijken. 
6. Het bestuur is verplicht de bescheiden als bedoeld in de leden 1 en 2 van dit artikel zeven jaar lang te bewaren. 

Artikel 13 - Geldmiddelen en contributie 
1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit: 
a. contributies van de leden; 
b. ontvangsten uit wedstrijden en entreegelden; 
c. subsidies, giften en andere inkomsten. 
2. De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van een contributie, die door de algemene vergadering van tijd tot tijd zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld, die een verschillende bijdrage betalen. 
3. Degene, aan wie het predikaat erelid is verleend, is vrijgesteld van het betalen van contributie. 

Artikel 14 - Besluiten van organen van de vereniging 
1. Organen van de vereniging zijn de algemene vergadering, het bestuur, het clubmanagement alsmede die commissies en personen die krachtens de statuten door de algemene vergadering zijn belast met een nader omschreven taak en aan wie daarbij door de algemene vergadering beslissingsbevoegdheid is toegekend. 
2. a. Het in een vergadering van een orgaan uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. 
b. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan wordt het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. 
3. Van het verhandelde in een vergadering worden notulen gemaakt, die op de eerstvolgende vergadering van het orgaan dienen te worden goedgekeurd. 
4. a. Een besluit van een orgaan dat in strijd is met de wet of met de statuten, is nietig, tenzij uit de wet iets anders voortvloeit. Een nietig besluit mist rechtskracht. 
b. Is een besluit nietig, omdat het is genomen ondanks het ontbreken van een door de wet of de statuten voorgeschreven voorafgaande handeling of mededeling aan een ander dan het orgaan dat het besluit heeft genomen, dan kan het door die ander worden bekrachtigd. Is voor de ontbrekende handeling een vereiste gesteld, dan geldt dit vereiste ook voor de bekrachtiging. 
c. Bekrachtiging is niet meer mogelijk na afloop van een redelijke termijn, die aan de ander is gesteld door het orgaan dat het besluit heeft genomen of door de wederpartij tot wie het was gericht. 
5. a. Een besluit van een orgaan is, onverminderd het elders in de wet omtrent de mogelijkheid van een vernietiging bepaalde, vernietigbaar: 
1. wegens strijd met wettelijke of statutaire bepalingen die het tot stand komen van het besluit regelen 
2. wegens strijd met de redelijkheid en billijkheid, als bedoeld in artikel 5 lid 6; 
b. Tot de onder a bedoelde bepalingen behoren niet die welke de voorschriften bevatten, waarop in lid 4 onder b wordt gedoeld. 
6. De bevoegdheid om vernietiging van een besluit te vorderen, vervalt een jaar na het einde van de dag, waarop hetzij aan het besluit voldoende bekendheid is gegeven, hetzij een belanghebbende van het besluit kennis heeft genomen of daarvan is verwittigd. 
7. Een besluit dat vernietigbaar is op grond van het bepaalde in lid 5 onder a, kan door een daartoe strekkend besluit worden bevestigd. 
Voor dit besluit gelden dezelfde vereisten als voor het te bevestigen besluit. Bevestiging is niet mogelijk zodra een vordering tot vernietiging aanhangig is. Indien de vordering wordt toegewezen, geldt het vernietigde besluit als opnieuw genomen door het latere besluit, tenzij uit de strekking van dit besluit het tegendeel voortvloeit. 

Artikel 15 - Bestuursorganen 
1. Het clubmanagement 
1.1. Het clubmanagement bestaat uit de voorzitter van de vereniging, de voorzitter van de jeugdcommissie, de voorzitter van de seniorencommissie, en de voorzitter van de korfbalcommissie. Aan het clubmanagement overleg zijn ter ondersteuning van het management toegevoegd, de secretaris en de penningmeester van de vereniging. 
1.2. In de vergaderingen van het clubmanagement hebben de secretaris en penningmeester geen formeel stemrecht. Zij hebben een adviesrecht. Als zij van mening zijn dat te weinig met hun adviezen wordt gedaan kunnen zij een bestuursvergadering bij elkaar roepen. In de bestuursvergadering zal dan een besluit over het advies worden genomen. Dit besluit is bindend. 
1.3. De algemene leiding van zaken is bij het clubmanagement belegd. Zij zijn samen met de commissies verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid en zijn bevoegd de noodzakelijke beslissingen te nemen. In financiële zin is deze bevoegdheid beperkt. De bevoegdheid tot het doen van Investeringen en/of uitgaven > € 5.000,00 en het aangaan van verbintenissen met een looptijd van > 2 jaar ligt bij het algemeen bestuur. 
1.4. Het clubmanagement is verantwoordelijk voor de arbeidsrechtelijke overeenkomsten. Uit dien hoofde kunnen zij medewerkers aannemen, ontslaan en schorsen. 
1.5. Het clubmanagement neemt besluiten op basis van consensus. Als geen consensus mogelijk is dan zal het besluit aan het bestuur worden voorgelegd. 

2. Bestuur 
2.1. Het bestuur bestaat tenminste uit de voorzitter, secretaris en penningmeester aangevuld met tenminste een of meerdere commissievoorzitters. 
2.2. Taken van de voorzitter: 
a. geeft leiding aan de vereniging; 
b. is bij alle officiële vertegenwoordigingen de woordvoerder, tenzij hij deze taak aan een ander bestuurslid heeft overgedragen. 
c. leidt alle clubmanagement, bestuurs- en ledenvergaderingen en heeft het recht tijdens deze het woord te verlenen of te ontnemen. 
d. tekent met de secretaris alle bindende stukken. 
2.3. Taken van de secretaris: 
a. voert de correspondentie uit naam van en in overleg met het bestuur, ondertekent alle van hem uitgaande stukken, is verplicht afschriften ervan te houden en deze evenals de ingekomen stukken te bewaren. 
b. heeft verantwoordelijkheid over het beheer van het archief; 
c. zorgt voor het opstellen van vergaderschema’s en het tijdig bijeenroepen van vergaderingen; 
d. zorgt voor bekendmakingen van veranderingen of aanvullingen in de statuten en reglementen; 
e. van het clubmanagement en de bestuursvergadering maakt hij notulen op, die gelden als leidraad voor de uitvoering van afspraken en een leidraad zijn voor het volgende overleg. 
f. van de algemene ledenvergadering worden notulen opgemaakt die in de eerstvolgende algemene ledenvergadering worden vastgesteld en door de voorzitter en de secretaris worden ondertekend. 
2.4. Taken van de penningmeester: 
a. beheert de gelden van de vereniging; 
b. zorgt voor het innen van de aan de vereniging toekomende gelden en draagt zorg voor alle door het clubmanagement, bestuur en de algemene vergadering goedgekeurde uitgaven; 
c. houdt boek van alle ontvangsten en uitgaven; 
d. voert de briefwisseling, voor zover deze betrekking heeft op de uitvoering van de in de voorgaande leden van dit artikel vermelde taken, ondertekent alle van hem uitgaande stukken, is verplicht afschriften te houden en deze, evenals de op de uitvoering van eerder genoemde taken betrekking hebbende ingekomen stukken te bewaren; 
e. brengt in de algemene vergadering verslag uit van de financiële toestand en legt daarbij over de balans en de staat van baten en lasten met toelichting over het afgelopen verenigingsjaar en werkt de door het bestuur voorgestelde begroting voor het komende verenigingsjaar uit. 
f. is verplicht ten hoogste eenmaal per jaar aan een daarvoor ingestelde commissie inzage te verstrekken van zijn administratie ten behoeve van de kascontrole. 
g. indien het clubmanagement of bestuur het verlangen daartoe kenbaar maakt, is hij verplicht, inzage te verlenen in alle bescheiden. 
2.5. Het bestuur stelt het beleid vast en toets de voortgang. De uitvoering van het beleid is belegd bij de commissies of het clubmanagement. 
2.6. Het bestuur vergadert tenminste 4 maal per jaar volgens een vooraf vastgesteld rooster. Daarenboven vergadert het bestuur zo dikwijls als de voorzitter of tenminste 3 leden van het bestuur zulks wensen. 
2.7. Een oproep voor een vergadering dient minimaal 48 uur voor aanvang van de vergadering in het bezit van de bestuursleden te zijn, terwijl een vergadering op verzoek van bestuursleden binnen maximaal één week dient te worden belegd. 
2.8. Een bestuursvergadering is tot besluiten bevoegd als de meerderheid van de bestuursleden aanwezig is. Over personen wordt schriftelijk gestemd, terwijl over zaken mondeling gestemd kan worden. Besluiten worden bij meerderheid van geldige stemmen genomen. Indien bij een stemming over zaken de stemmen staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Heeft bij een stemming over personen bij de eerste stemming niemand de meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen verkregen, dan vindt een herstemming plaats over de personen, die de meeste of zo nodig op één na de meeste stemmen op zich hebben verenigd. Bij herstemming beslist het grootste stemmenaantal. Indien bij die tweede stemming de stemmen staken wordt een volgende stemming gehouden tot een meerderheid is bereikt. 
2.9. a. Ongeldige stemmen zijn stemmen die: 
- blanco uitgebracht zijn; 
- op enigerlei wijze ondertekend zijn; 
- iets anders aanduiden dan in stemming is gebracht; of 
- andere namen bevatten dan die van de personen over wie wordt gestemd. 
b. Ongeldige stemmen blijven bij de vaststelling van een gekwalificeerde meerderheid waar vereist volgens de statuten, buiten beschouwing. 

Artikel 16 - Algemene vergaderingen 
1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet bij de wet of bij, dan wel krachtens de statuten aan andere organen zijn opgedragen. 
2. Jaarlijks wordt, uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar, een algemene vergadering gehouden. 
Buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit gewenst acht. 
3. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming van een termijn van tenminste veertien dagen. De bijeenroeping geschiedt door een mededeling op een voor ieder lid toegankelijk medium. 
4. a. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste 25 leden, die stemrecht hebben in de algemene vergadering, verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van het verzoek. 
b. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig het bepaalde in het vorige lid of door het plaatsen van een advertentie in tenminste één, ter plaatse waar de vereniging is gevestigd, veel gelezen dagblad. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding van de vergadering en het opstellen van de notulen. 
5. De agenda van de jaarvergadering bevat onder meer: 
a: vaststelling van de notulen van de vorige algemene vergadering; 
b: financieel jaarverslag over het afgelopen boekjaar; 
c: verslag van de kascommissie; 
d: decharge verlenen voor het gevoerde beleid; 
e: vaststelling van de contributies; 
f: benoeming van bestuursleden; 
g: benoeming kascommissie; 
h: rondvraag. 

Artikel 17 - Het leiden en notuleren van algemene vergaderingen 
1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur of door zijn plaatsvervanger. Zijn de voorzitter en zijn plaatsvervanger verhinderd, dan treedt een ander door het bestuur aan te wijzen bestuurslid als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin. 
2. Van het verhandelde in elke algemene vergadering worden door een bestuurslid notulen gemaakt. De notulen zijn 14 dagen na de vergadering op te vragen bij de secretaris en worden in de eerstvolgende algemene vergadering vastgesteld. 

Artikel 18 - Toegang en besluitvorming algemene vergadering 
2. a. Ieder lid heeft toegang tot de algemene vergadering. 
b. Leden, die geschorst zijn, hebben geen stemrecht en geen toegang tot de algemene vergadering. 
c. In afwijking van het onder b bepaalde heeft een geschorst lid slechts het recht op toegang tot de algemene vergadering om daarin voor zijn verdediging het woord te voeren, als overeenkomstig het bepaalde in artikel 6 en 7 van deze statuten, diens beroep tegen een aan hem opgelegde straf wordt behandeld. 
3. Ieder stemgerechtigd lid heeft één stem. 
4. Leden tot 18 jaar kunnen gebruik maken van hun stemrecht door zich te laten vertegenwoordigen door hun wettelijke vertegenwoordiger. Deze wettelijke vertegenwoordiger hoeft geen lid van de vereniging te zijn. 
5. Ieder stemgerechtigd lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk gemachtigd ander lid van 18 jaar en ouder. De gemachtigde kan echter in totaal niet meer dan twee stemmen uitbrengen. 
6. Het stemrecht over besluiten, waarbij de vereniging aan bepaalde personen, anders dan in hun hoedanigheid van lid, rechten toekent of verplichtingen kwijtscheldt, wordt aan die personen en aan hun echtgenoot en bloedverwanten in de rechte lijn ontzegd. 
7. Een éénstemmig besluit van alle stemgerichte leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering. 
8. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk. 
9. Over alle voorstellen zaken betreffende wordt, voor zover de statuten niet anders bepalen, beslist bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij het staken van de stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. 
10. Bij stemming over personen is degene benoemd, die de meerderheid van de uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien niemand die meerderheid heeft verkregen, wordt een tweede stemming gehouden tussen de personen, die het hoogste aantal van de uitgebrachte stemmen hebben verkregen en is hij benoemd, die bij die tweede stemming de meerderheid van de uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien bij die tweede stemming de stemmen staken wordt een volgende stemming gehouden tot een meerderheid is bereikt. 
11. a. Ongeldige stemmen zijn stemmen die: 
- blanco uitgebracht zijn; 
- op enigerlei wijze ondertekend zijn; 
- iets anders aanduiden dan in stemming is gebracht; of 
- andere namen bevatten dan die van de personen over wie wordt gestemd. 
b. Ongeldige stemmen blijven bij de vaststelling van een gekwalificeerde meerderheid waar vereist volgens de statuten, buiten beschouwing. 

Artikel 19 - Statutenwijziging 
1. De statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de algemene vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet tenminste veertien dagen bedragen. 
2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering wordt gehouden. 
Bovendien wordt de voorgestelde wijziging tenminste veertien dagen vóór vergadering op een voor ieder lid toegankelijke wijze kenbaar gemaakt. 
a. Als toegankelijk medium worden beschouwd: 
- De website van de vereniging 
- Leden en stemgerechtigden stemmen, ten tijde van het aangaan van hun lidmaatschap van de vereniging, in met het feit dat de vereniging web-site als toegankelijk medium wordt beschouwd. Berichten aldaar gepubliceerd zijn leesbaar en reproduceerbaar weergegeven. 
- Publicatieschermen en of publicatieborden in het clubgebouw 
3. Het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel is niet van toepassing, indien in de algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt aangenomen. 
4. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee derden van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee derden van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien geen twee derden van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt binnen vier weken op een andere datum daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel, zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, een besluit kan worden genomen, mits met een meerderheid van tenminste twee derden van de uitgebrachte stemmen. 
5. a. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Van dit tijdstip wordt mededeling gedaan een voor ieder lid toegankelijk medium. Ieder bestuurslid afzonderlijk is dan tot doen verlijden van deze akte bevoegd. 
b. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten in het verenigingsregister gehouden door de Kamer van Koophandel neer te leggen. 

Artikel 20 - Fusie 
6. Voor ene besluit tot fusie met een andere vereniging is het bepaalde in artikel 18 lid 1,2 en 4 van overeenkomstig toepassing. 
7. Bij de oproeping van de in dit artikel bedoelde vergaderingen moet worden medegedeeld, dat ter vergadering zal worden voorgesteld een fusie aan te gaan met een of meer met genoemde andere verenigingen. De termijn voor oproeping tot zodanige vergadering moet tenminste veertien dagen bedragen. 

Artikel 21 - Ontbinding en vereffening 
1. a. Voor een besluit tot ontbinding van de vereniging is het bepaalde in artikel 18 lid 1 en lid 2 van overeenkomstige toepassing. 
b. De vereniging wordt ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering, genomen met tenminste twee derden van het aantal uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste drie vierden van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. 
2. Bij de oproeping van de in dit artikel bedoelde vergaderingen moet worden medegedeeld, dat ter vergadering zal worden voorgesteld de vereniging te ontbinden. De termijn voor oproeping tot zodanige vergadering moet tenminste veertien dagen bedragen. 
3. a. De bestuursleden treden na het besluit tot ontbinding van de vereniging op als vereffenaars. 
b. De algemene vergadering is bevoegd na het besluit tot ontbinding de alsdan zitting hebbende bestuursleden te ontslaan met gelijktijdige benoeming van één of meer vereffenaars. 
4. Bij een besluit tot ontbinding wordt de bestemming van een eventueel batig saldo bepaald, terwijl de algemene vergadering tevens één of meer bewaarders aanwijst. 
5. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voor zover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen, die van de vereniging uitgaan, moet aan haar naam worden toegevoegd de woorden "in liquidatie". 
6. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten door de bewaarder(s) worden bewaard gedurende zeven jaren na afloop van de vereffening. 

Artikel 22 - Reglementen 
1. De algemene vergadering kan een reglementen vaststellen en wijzigen. 
2. Een reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten. 
3. De statuten en reglementen van de vereniging mogen niet in strijd zijn met die van de bonden
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!