Inschrijving en betaling
Inschrijven gebeurt door het compleet invullen van het aanmeldingsformulier.
Uw inschrijving is definitief als uw betaling is ontvangen.

Annuleringsvoorwaarden
Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, is de deelnemer de volgende annuleringskosten verschuldigd aan de vereniging:
− bij annulering tot 6 weken voor aanvang van de eerste dag van Van Tilburg Voetbaldagen: 25% van de totale kosten;
− bij annulering tot 1 week voor aanvang van de eerste dag van Van Tilburg Voetbaldagen: 75% van de totale kosten;
− bij annulering op de eerste dag van Van Tilburg Voetbaldagen: 100% van de totale kosten. Annuleren kan alleen schriftelijk via een mail aan info@rksvprinsesirene.nl.
- In bijzonder omstandigheden kan van deze regeling worden afgeweken.

Overmacht
Indien Van Tilburg Voetbaldagen door overmacht is verhinderd één of meer voor haar uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen na te komen, is Prinses Irene/Van Tilburg Voetbaldagen gerechtigd om een naar haar oordeel gelijkwaardig alternatief aan te bieden.

Instructies en gedragsregels
De deelnemer dient de instructies van de trainers, voor een goed verloop van de Van Tilburg Voetbaldagen, op te volgen. Tevens dient de deelnemer de gedragsregels te respecteren welke Prinses Irene/Van Tilburg Voetbaldagen hanteert. Een deelnemer die de medewerkers van, of overige deelnemers aan de Van Tilburg Voetbaldagen hindert of (te veel)overlast geeft, kan door Prinses Irene van de Van Tilburg Voetbaldagen worden uitgesloten.

Je persoonlijke gegevens
Als je aan de Van Tilburg Voetbaldagen deelneemt, gaan wij er van uit dat je in staat bent aan het gehele programma mee te doen. Je bent verplicht alle bijzonderheden die er spelen aan de organisatie te melden. Bij bijzonderheden moet je denken aan: Lichamelijke en of geestelijke problemen die het functioneren belemmeren. Geef ook eventueel andere zaken door zoals medicijn gebruik, speciaal dieet, ingrijpende persoonlijke omstandigheden, waarvan het belangrijk is dat daar rekening mee wordt gehouden. Wanneer blijkt dat je door lichamelijke of geestelijke beperkingen het programma niet kunt volgen, kan worden besloten, natuurlijk na overleg, dat de deelnemer niet verder meer kan meedoen met de voetbaldagen

Aansprakelijkheid
De deelnemer of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger is hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor Prinses Irene/Van Tilburg Voetbaldagen en/of enige derde is/zal ontstaan als direct of indirect gevolg van een toerekenbare tekortkoming - niet naleving van de gedragsregels inbegrepen - van de deelnemer.
Prinses Irene/Van Tilburg Voetbaldagen is niet aansprakelijk voor het zoekraken of beschadigen van persoonlijke eigendommen van de deelnemers. Gevonden voorwerpen worden na afloop van de Van Tilburg Voetbaldagen door Prinses Irene 2 weken bewaard

Medicijngebruik
Indien uw kind medicijnen gebruikt dient u deze bij aanvang van de Van Tilburg Voetbaldagen af te geven aan de begeleiders met daarbij een mondelinge en schriftelijke toelichting over de dosering en de wijze van toediening.

Dieet
Dieet? Bij een dieet vragen wij U om met ons nog even per mail en of per telefoon contact op te nemen om dit goed af te stemmen. Vaak is het verstandig zelf de etenswaren mee te nemen.